İşyerinde Değişimi İçselleştirmek (Değişim Yönetimi)

Program, değişim ve değişim yönetimi sürecinin kurum içinde hedeflerine ulaşması için gerekli kurumsal ortamı hazırlamak ve bu sürecin sorumluluğunu üstlenecek olan kurum çalışanlarının gelişimi amacı ile hazırlanmıştır. Farklı kademelerdeki yöneticileri değişimin pozitif yanlarına odaklanmalarını sağlayarak, kurum kültürünü bu doğrultuda yeniden şekillendirip iş süreçlerini hızlandırmayı hedeflemektedir.
Değişim sürecini doğru yöneterek, çalışan boyutu ve iş süreçlerini daha verimli hale getirme, bu süreç altında da her zaman performansı arttırarak değişime uyum sağlama bakış açısını kazandırmaktadır.

Program İçeriği

 Değişim Nedir, Küresel Değişimin Sebepleri Nelerdir?
 Değişim Yönetiminin Önemi ve Tarihi
 “Değişime Nasıl Tepki Veriyorum / Değişim Anında Ne Yaşıyorum ?” (Uygulama / Değerlendirme)
 Değişimlerde Direnç ve Kişiler Üzerindeki Etkilerinin Anlaşılması
 “Çalışanlar Değişime Direnirse…” (Uygulama / Değerlendirme)
 Kuşak Farklılıkları
 Değişim Aşamaları
 Kişisel Değişimler (grup oyunu)
 Kişisel Engeller ve Aşılması (bireysel çalışma) o Önyargı, Algılama, Savunma, Dinleme, Geribildirim, Çatışma
 Kurumum Değişime Ne Kadar Hazır?
 Organizasyonel Değişim (grup çalışması)
 Değişimin Organizasyonel Ömrü
 Değişimi Yönetmek (grup çalışması)
o Değişimi Benimseme
o Değişime Hazır Olma ve Açık Olma
o Değişim Önündeki Engelleri Fark Etme ve Yönetebilme o Değişim Sürecinde Rol ve Sorumluluklar
o Eğitim Sürecinde Ekip Çalışması
 Değişim Sürecinde Başarılı Ekiplerin Özellikleri
o Değişim Süreci
o Tutum ve Davranışlar
o İletişimin Önemi
 Proaktif ve Reaktif Yaklaşım, Durum Analizi (grup çalışması)
 Kendini Yönetmek
 Ekibini Yönetmek
 Sistemi Yönetmek (grup çalışması)
 Stratejik Yönetim (grup analiz çalışması)
 Misyon, Vizyon, Değerler, Politikalar
 Stratejik Planlama
 Yaratıcı ve Esnek Düşünme
 Değişime Liderlik Etmek, Güven
 Eğitim analizi ve kazanımların paylaşıldığı odak grup çalışması
 Değişim Yolculuğuna Hazırım…

Kimler Katılabilir: İlk ve orta kademe yöneticiler

Eğitim Bilgi Talep Formu